top of page

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Ügyfeleink által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ügyfelünk azt szolgáltatta. A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk. A személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. 

 

A Venda Global Kft. által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

  • 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

  • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

A Venda Global Kft. és Ügyfelei között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintett Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel. A személyes adatokat csak a jelen nyilatkozatban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánnánk felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kérjük  illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés jogalapja:

1.) a Venda Global Kft. és Ügyfelei között létrejövő szerződés, melynek teljesítéséhez, az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz, a szerződésből fakadó esetleges jogi igények érvényesíthetőségéhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerint az Ügyféllel, mint érintettel kötött szerződés teljesítése, illetve az a tény, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél, mint érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

2.) jogszabályon alapuló, illetve közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés. Különböző jogszabályok olyan előírásokat tartalmaznak, melyek alapján a Venda Global Kft. köteles bizonyos személyes adatokat kezelni. Az adó- és számviteli jogszabályok pl. meghatározott ideig bizonylat-őrzési kötelezettséget írnak elő. Ilyen esetekben az adatkezelés jogalapja a Venda Global Kft.-t terhelő jogi kötelezettség a GDPR 6.cikk 1) bekezdés c) pontja alapján.

www.vendaglobal.hu honlap kiadója a

Venda Global Kft.

Cím: 1221 Budapest, Arany János út 46/A

Telefon: +36 (70) 774 2850

E-mail: info@vendaglobal.hu

www.vendaglobal.hu honlapja és levelezése a WebParadicsom Media Group Kft. által üzemeltetett webszerveren kerül tárolásra. A honlap megtekintése során protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk tovább harmadik félnek, ha a törvény vagy bírói végzés arra kötelezi a Venda Global Kft-t, illetve ha egy - a www.vendaglobal.hu honlap infrastruktúráját érő - támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adatok üzleti vagy nem üzleti célú továbbadása nem lehetséges.

Az Ügyfél kérheti, hogy tájékoztassuk, hogyan kezeljük személyes adatait, illetve az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk számára hozzáférést. Ettől függetlenül az Ügyfél a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, a 1119 Budapest, Fogócska u. 5. 2. em.7. címre  küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@vendaglobal.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Ügyfél egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha azt az Ügyfél szerződésben rögzített e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt az Ügyfelet más módon is beazonosítsuk.

Az Ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhat: www.naih.hu.

Honlapunk más szolgáltatók vagy partnerek honlapjaira vezető linkeket is tartalmaz. Nincs befolyásunk arra, hogy ezen szolgáltatók és partnerek betartják-e az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

bottom of page